پندستان

خلفای راشدین

     ابوبکر

      عمر

     عثمان 

      علی

  حدیث پیامبر

اولین کسی که به بهشت می رود

حق و حق گویی بر قلب و زبان  عمر است

ملایک در آسمان از او شرم می کنند

علی در دو جهان برادر من است

      کنیه

    ابوبکر

  ابو حفص

 ابو عبدالله

  ابو تراب

      لقب

    صدّیق

   فاروق

 ذی النّورین 

  مرتضی

     نام پدر

     عثمان

  خطاب

     عفان

 ابو طالب

    نام مادر

     سلمی

   حنتمه

    آروی

   فاطمه

     نسب

    قریش

  قریش

   قریش

  قریش

  تا ریخ تولد

 50 ق هجری

39 ق هجری

47 ق هجری

23 ق هجری

  محل تولد

       مکه

       مکه

       مکه

       مکه

فاصله با جد (ص)

   ازجد هفتم

   ازجد نهم

  ازجد سوم

 پسرعموایشان

نسبت با پیامبر

   پدر زن

   پدر زن

     داماد

    داماد

 مدت خلافت

 2 سال و 3 ماه

10سال 5 ماه

11سال 11 ماه

5 سال 9 ماه

  مدت عمر

       63

     63

    82

     63

 فوت یا شهادت

    سال 13

   سال 24

   سال 35

  سال 40

 محل شهادت

    مدینه

    مدینه

    مدینه

   کوفه

  محل دفن

مدینه(کنار پیامبر)

مدینه(کنار پیامبر)

 قبرستان بقیع

 نجف عراق

نوشته شده در ساعت توسط انور| |